adobe brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adobe brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adobe brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adobe brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adobe brick

  * kỹ thuật

  đất nện

  gạch không nung

  gạch mộc

  xây dựng:

  gạch phơi khô ngoài trời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adobe brick

  Similar:

  adobe: sun-dried brick; used in hot dry climates