adze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adze.

Từ điển Anh Việt

 • adze

  /ædz/

  * danh từ

  rìu lưỡi vòm

  * ngoại động từ

  đẽo bằng rìu lưỡi vòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adze

  * kỹ thuật

  rìu cong

  rìu lưỡi vòm

  hóa học & vật liệu:

  đẽo bằng rìu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adze

  Similar:

  adz: an edge tool used to cut and shape wood