adown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adown.

Từ điển Anh Việt

  • adown

    /ə'daun/

    * giới từ & phó từ

    (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) ở dưới, xuống, xuống dưới