admin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admin

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    người quản trị

    quản trị viên