administratively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administratively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administratively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administratively.

Từ điển Anh Việt

  • administratively

    * phó từ

    về mặt hành chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • administratively

    by or for an administrator

    this decision was made administratively