administrative area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vực hành chính