administrative science nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative science nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative science giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative science.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative science

    * kinh tế

    khoa quản lý hành chánh