administrative council nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative council nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative council giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative council.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative council

    * kỹ thuật

    hội đồng quản trị