administrative authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative authority

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quyền quản trị