administrative machinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative machinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative machinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative machinery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative machinery

    * kinh tế

    bộ máy hành chánh