administrative function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative function

    * kinh tế

    chức năng hành chánh