administrative time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian hành chính