administrative ability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative ability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative ability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative ability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative ability

    * kinh tế

    năng lực quản lý