administrative staff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative staff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative staff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative staff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative staff

    * kinh tế

    nhân viên quản lý