administrative behavior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative behavior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative behavior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative behavior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative behavior

    * kinh tế

    hành vi quản lý