administrative unit (au) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative unit (au) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative unit (au) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative unit (au).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative unit (au)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối quản lý hành chính