administrative processor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative processor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative processor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative processor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative processor

    * kỹ thuật

    bộ xử lý quản trị