administrative overheads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative overheads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative overheads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative overheads.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative overheads

    * kinh tế

    phí quản lý

    tổng phí hành chánh