administration expense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administration expense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administration expense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administration expense.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administration expense

    * kỹ thuật

    chi phí quản lý