administration of estates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administration of estates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administration of estates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administration of estates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administration of estates

    * kinh tế

    xử lý di sản