administration bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administration bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administration bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administration bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administration bond

    * kinh tế

    giấy cam kết quản lý