administrator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrator.

Từ điển Anh Việt

 • administrator

  /ədministreitə/

  * danh từ

  người quản lý

  người cầm quyền hành chính, người cầm quyền cai trị

  (pháp lý) người quản lý tài sản (cho vị thành niên hoặc người đã chết)

 • administrator

  (Tech) quản trị viên, người quản lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • administrator

  * kinh tế

  giám đốc

  nhân viên chủ quản

  quản trị viên

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  người quản trị

  nhân viên quản lý

  quản trị viên

  xây dựng:

  nhà quản lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • administrator

  someone who administers a business

  Synonyms: decision maker

  the party appointed by a probate court to distribute the estate of someone who dies without a will or without naming an executor

  someone who manages a government agency or department

  Synonyms: executive