executive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

executive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm executive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của executive.

Từ điển Anh Việt

 • executive

  /ig'zekjutiv/

  * tính từ

  (thuộc) sự thực hiện, (thuộc) sự thi hành; để thực hiện, để thi hành

  hành pháp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hành chính

  an executive position: chức vị hành chính

  * danh từ

  quyền hành pháp; tổ chức hành pháp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban quản trị (hàng kinh doanh, tổ chức...)

 • Executive

  (Econ) Người điều hành.

  + Là một cá nhân chịu trách nhiệm đối với một mặt hay khía cạnh nào đó trong các hoạt động của một hãng.

 • executive

  chấp hành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • executive

  * kinh tế

  cán bộ cấp cao

  chấp hành

  cơ quan lãnh đạo

  giám đốc điều hành

  ngành hành pháp

  ngươi điều hành

  người điều hành

  người thi hành

  người thực hiện

  nhân viên chủ quản

  quyền hành pháp

  thẩm cấp chỉ huy

  tổ chức hành pháp

  ủy viên ban chấp hành

  ủy viên ban quản trị (hãng kinh doanh...)

  viên chức cao cấp

  viên chức quan cấp

  * kỹ thuật

  bộ điều hành

  bộ giám sát

  chấp hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • executive

  a person responsible for the administration of a business

  Synonyms: executive director

  persons who administer the law

  having the function of carrying out plans or orders etc.

  the executive branch

  Similar:

  administrator: someone who manages a government agency or department