adios nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adios nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adios giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adios.

Từ điển Anh Việt

  • adios

    interj

    xin từ biệt!

Từ điển Anh Anh - Wordnet