adapt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adapt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adapt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adapt.

Từ điển Anh Việt

 • adapt

  /ə'dæpt/

  * ngoại động từ

  tra vào, lắp vào

  to adapt one thing to another: tra vật này vào vật kia

  phỏng theo, sửa lại cho hợp

  difficult books are often adapted for use in schools: những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học

  a play adapted from a novel: một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết

  a novel adapted for the stage: một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu

  làm thích nghi, làm thích ứng

  to adapt onself to circumstances: thích nghi với hoàn cảnh

  * nội động từ

  thích nghi (với môi trường...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adapt

  * kinh tế

  thích hợp

  thích nghi

  * kỹ thuật

  lắp

  lắp vào

  xây dựng:

  tiếp hợp vào

  tra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adapt

  make fit for, or change to suit a new purpose

  Adapt our native cuisine to the available food resources of the new country

  Synonyms: accommodate

  Similar:

  adjust: adapt or conform oneself to new or different conditions

  We must adjust to the bad economic situation

  Synonyms: conform