adaptive product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptive product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptive product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptive product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptive product

    * kinh tế

    sản phẩm thích ứng