adaptive control system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptive control system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptive control system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptive control system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adaptive control system

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  hệ điều khiển thích ứng

  toán & tin:

  hệ kiểm soát thích ứng

  hệ thống điều khiển thích hợp

  hệ thống điều khiển tương hợp