adaptive logic network (aln) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptive logic network (aln) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptive logic network (aln) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptive logic network (aln).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptive logic network (aln)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạng logic thích ứng