adaptive celp (acelp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptive celp (acelp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptive celp (acelp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptive celp (acelp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptive celp (acelp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    CELP Thích ứng