adaptor bushing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptor bushing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptor bushing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptor bushing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptor bushing

    * kỹ thuật

    bạc tiếp hợp