adaptor sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptor sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptor sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptor sleeve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptor sleeve

    * kỹ thuật

    ống kẹp chặt

    cơ khí & công trình:

    ống găng