adaptor bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptor bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptor bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptor bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptor bearing

    * kỹ thuật

    ổ lăn có ống găng