conform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conform.

Từ điển Anh Việt

 • conform

  /kən'fɔ:m/

  * ngoại động từ

  (+ to) làm cho hợp với, làm cho phù hợp với, làm cho thích hợp với

  to conform oneself to thích nghi với, thích ứng với

  to conform oneself to a custom: thích nghi với một tục lệ

  * nội động từ

  (+ to) theo, làm theo, tuân theo, y theo, chiếu theo

  to conform to fashion: theo thời trang

  to conform to the law: tuân theo pháp luật

 • conform

  (Tech) làm cho hợp/đúng (với)

 • conform

  thích hợp, phù hợp, tương ứng; đồng dạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conform

  be similar, be in line with

  Antonyms: deviate

  Similar:

  adjust: adapt or conform oneself to new or different conditions

  We must adjust to the bad economic situation

  Synonyms: adapt