conformal projection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformal projection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformal projection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformal projection.

Từ điển Anh Việt

  • conformal projection

    (Tech) chiếu bảo hình/giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conformal projection

    a map projection in which a small area is rendered in its true shape

    Synonyms: orthomorphic projection