conforming item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming item

    * kỹ thuật

    hạng mục không lỗi

    hạng mục phù hợp