conforming product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming product

    * kinh tế

    sản phẩm hợp cách