conforming sgml application nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming sgml application nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming sgml application giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming sgml application.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming sgml application

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ứng dụng tuân theo SGML