conforming structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kêt cấu hợp quy phạm