conforming article nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming article nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming article giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming article.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming article

    * kinh tế

    hàng hợp cách