conforming of the goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conforming of the goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conforming of the goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conforming of the goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conforming of the goods

    * kinh tế

    sự phù hợp của hàng hóa (đối với hợp đồng)