conformableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformableness.

Từ điển Anh Việt

  • conformableness

    /kən,fɔ:mə'biliti/ (conformableness) /kən'fɔ:məblnis/

    * danh từ

    tính chất phù hợp, tính chất thích hợp

    tính dễ bảo, tính ngoan ngoãn