conformance test specifications (cts) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformance test specifications (cts) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformance test specifications (cts) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformance test specifications (cts).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conformance test specifications (cts)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các yêu cầu kỹ thuật đo thử hiệu năng