conformant string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformant string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformant string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformant string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conformant string

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuỗi thích ứng

    chuỗi tương hợp