conformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformation.

Từ điển Anh Việt

 • conformation

  /,kɔnfɔ:'meiʃn/

  * danh từ

  hình thể, hình dáng, thể cấu tạo

  the conformation of the land: hình thể đất đai

  (conformation to) sự thích ứng, sự thích nghi

  sự theo đúng, sự làm đúng theo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conformation

  * kinh tế

  hình dáng

  sự hình thành

  * kỹ thuật

  địa hình

  hình thể

  hóa học & vật liệu:

  địa hình địa phương

  hình dạng ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conformation

  a symmetrical arrangement of the parts of a thing

  Similar:

  shape: any spatial attributes (especially as defined by outline)

  he could barely make out their shapes

  Synonyms: form, configuration, contour

  conformity: acting according to certain accepted standards

  their financial statements are in conformity with generally accepted accounting practices

  Synonyms: compliance, abidance

  Antonyms: nonconformity, noncompliance