conformity principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformity principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformity principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformity principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conformity principle

    * kỹ thuật

    nguyên lý tương ứng