conformism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformism.

Từ điển Anh Việt

  • conformism

    /kən'fɔ:mizm/

    * danh từ

    chủ nghĩa tuân thủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet