adjust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjust.

Từ điển Anh Việt

 • adjust

  /ə'dʤʌst/

  * ngoại động từ

  sửa lại cho đúng, điều chỉnh

  to adjust a watch: lấy lại đồng hồ

  to adjust a plan: điều chỉnh một kế hoạch

  lắp (các bộ phận cho ăn khớp)

  chỉnh lý, làm cho thích hợp

  to adjust a lesson: chỉnh lý một bài học (cho thích hợp với trình độ hoặc yêu cầu)

  hoà giải, dàn xếp (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)

 • adjust

  (Tech) điều chỉnh

 • adjust

  (máy tính) điều chỉnh; thiết lập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjust

  alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard

  Adjust the clock, please

  correct the alignment of the front wheels

  Synonyms: set, correct

  adapt or conform oneself to new or different conditions

  We must adjust to the bad economic situation

  Synonyms: conform, adapt

  make correspondent or conformable

  Adjust your eyes to the darkness

  decide how much is to be paid on an insurance claim

  Similar:

  align: place in a line or arrange so as to be parallel or straight

  align the car with the curb

  align the sheets of paper on the table

  Synonyms: aline, line up

  Antonyms: skew