aline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aline.

Từ điển Anh Việt

 • aline

  /ə'lain/ (align) /ə'lain/

  * ngoại động từ

  sắp cho thẳng hàng

  to align the sights [of rifle] and bull's eye: hướng đường ngắm (của súng) thẳng vào đúng giữa đích

  * nội động từ

  sắp hàng, đứng thành hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aline

  Similar:

  align: place in a line or arrange so as to be parallel or straight

  align the car with the curb

  align the sheets of paper on the table

  Synonyms: line up, adjust

  Antonyms: skew