align nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

align nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm align giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của align.

Từ điển Anh Việt

 • align

  /ə'lain/ (aline) /ə'lain/

  * ngoại động từ

  sắp cho thẳng hàng

  to align the sights [of rifle] and bull's eye: hướng đường ngắm (của súng) thẳng vào đúng giữa đích

  * nội động từ

  sắp hàng, đứng thành hàng

 • align

  (Tech) điều chỉnh, hiệu chính; đồng chỉnh, xếp hàng; đóng khung (đ)

 • align

  sắp hàng, làm cho bằng nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • align

  * kỹ thuật

  đứng thàng hàng

  ngắm máy

  ngắm thẳng

  san bằng

  sắp hàng

  ô tô:

  canh thẳng hàng

  cơ khí & công trình:

  chỉnh thẳng

  toán & tin:

  chỉnh thẳng hàng

  gióng hàng

  làm cho bằng nhau

  xếp thẳng hàng

  xây dựng:

  đặt vào vị trí

  sắp cho thẳng hàng

  sắp đặt thẳng hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • align

  place in a line or arrange so as to be parallel or straight

  align the car with the curb

  align the sheets of paper on the table

  Synonyms: aline, line up, adjust

  Antonyms: skew

  be or come into adjustment with

  align oneself with a group or a way of thinking

  Synonyms: array

  bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation

  align the wheels of my car

  ordinate similar parts

  Synonyms: ordinate, coordinate