aligning punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aligning punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aligning punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aligning punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aligning punch

    * kỹ thuật

    chốt định vị